VÁROSÜZEMELTETÉSI KOORDINÁCIÓ

Környezeti és épített értékeink védelme, működése – avagy mintegy 100 milliárdos infrastrukturális vagyont gondoz és üzemeltet a BIOKOM Nonprofit Kft.  Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése – a városban eddig is közszolgáltatási feladatokat ellátó – BIOKOM Nonprofit Kft.-t 2011. január 1-jétől a következő kötelezően ellátandó tevékenységekkel bízta meg:

 • az épített és természeti környezet védelme
 • vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás
 • helyi közutak és közterületek fenntartása
 • a parkolás biztosítása
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása

Mindenki szereti jól érezni magát szűkebb és tágabb környezetében. Az otthonosság érzete alapvető emberi szükséglet, amelyet mindenki igyekszik a lehetőségeihez képest kielégíteni. Saját lakásunkat, házunkat is próbáljuk folyamatosan szépítgetni, renoválni, megőrizni magunk és mások számára, de minden örömünk azonnal elszáll, és bosszúsággá változik, ha valami nem jó, nem működik. Nincs ez másként a mi városunk, Pécs esetében sem. A meglévő vagyontárgyak (utak, hidak, közterületek, zöldfelületek, árkok, csapadékcsatornák stb.) gondozása, óvása és működőképességének fenntartása óriási feladat. Miközben településünk művészeti, történelmi értékeivel a legtöbb itt élő tisztában van, addig a mindennapi komfortot adó, a várost, mint működő közösséget kiszolgáló teret alig ismerjük. Pécs város földrajzi helyzete, éghajlati viszonyai, sajátos vízföldtani és geodéziai viszonyai az általánostól jelentősen eltérő vízelvezetési feladatokat jelentenek.

A város 13 vízgyűjtő területéről vízelvezető hálózatok segítségével történik a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése. Társaságunk feladatai közé tartozik többek között a víznyelőrácsok és aknák, folyókák vízelvezető képességének biztosítása rendszeres tisztítással, a felszíni vizek vízminőségének időszakos monitorizálása, a bevezetések állapotának ellenőrzése, lefedett vízfolyásszakaszok, szabad űrszelvények biztosítása. Az elmúlt évek csapadékos időjárása és annak következményei mindenki számára egyértelművé tették, hogy mennyire fontos a vízelvezető nyílt árkok, vízfolyások medreinek időszakos tisztán tartása, földmedrű árkok rendszeres kaszálása, a lefolyási keresztszelvény biztosítása. Az ellenőrzések folyamán, illetve a lakossági bejelentések alapján ezért fontos az azonnali reagálás, amikor is az élet- és vagyonvédelem prioritást élvez minden mással szemben.

A nagyobb káresemények megelőzhetőek a burkolt árkok burkolatának megfigyelésével és a káros jelenségek jelentésével, a megrongálódott mederszakaszok helyreállításával. A zárt csapadékcsatorna-hálózat vízelvezető képességének fenntartása érdekében a lerakódott szennyeződéseket tervszerűen, rendszeresen el kell távolítani, az eseti elzáródásokat, dugulásokat el kell hárítani. A meglévő zárt csapadékcsatorna-hálózat digitális állományának karbantartása mellett fontos a tavak (vízfelületek) és műtárgyaik kezelése, karbantartása, nyilvántartása, ellenőrzése. Vízkészleteink védelme érdekében a város területén lévő ásott kutak, források vízminőségének vizsgálata folyamatosan megtörténik. Társaságunk végzi, a meglévő csapadékcsatorna-hálózatról digitális vagy papíralapú részállomány kiadása a tervezéshez, illetve a tervezővel történő tervegyeztetése, közműnyilatkozat, befogadói nyilatkozat és használatba vételi engedélyhez csapadékvíz-kezelői hozzájárulás kiadását. Társaságunk ellát adminisztrációs tevékenységeket is, mint az útvonal és útbontási engedélyek kiadása, forgalmi rend nyilvántartásának vezetése, útellenőrzés, forgalomszámlálás, térinformatikai fejlesztés.

A BIOKOM Nonprofit Kft. által kezelt városi köz- és vízmű vagyon számokban:

 • 13 vízgyűjtő terület
 • 116 km hosszú felszíni vízfolyás
 • 80 km hosszú nyílt árok
 • 296 km hosszú zárt csapadékcsatorna
 • 4 db mesterséges tó
 • 21 db szökőkút, 7 db csobogó, 152 db forrás
 • 31 db ivókút, 88 db közkifolyó
 • a csapadékvíz-elvezető rendszer értéke 2,831 milliárd Ft
 • közel húszezer közvilágítást szolgáló lámpatest

Megjegyzés: az üzemen kívüli létesítmények nincsenek benne a fenti számokban

A BIOKOM Nonprofit Kft. legfőbb célja, küldetése, hogy Pécs Megyei Jogú Város közparkjainak fenntartójaként, illetve a kiemelt zöldfelületek fejlesztéseinek meghatározó szereplőjeként a megbízói és a lakossági igényeknek a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával egyre magasabb szinten feleljen meg, az épített zöldkörnyezet összképét pozitívan alakító/befolyásoló minőségi szolgáltatást nyújtson. A zöldfelületek, parkok, terek és fasorok állapota nem csak környezetvédelmi kérdés, mivel a közterületek szociálpolitikai jelentősége ugrásszerűen megnőtt a rendszerváltás óta. A zöldfelületek fenntartása és fejlesztése jelenti a város életében az utolsó ingyenes közszolgáltatást, olyan szociális küldetést töltve be ezzel, ami látványosan javítja a lakosság minden rétegének életminőségét, egészségi állapotát, sportolási és szabadidős, azaz rekreációs tevékenységét.

A nagyvárosok megítélése nem csupán az épített környezet, az épület homlokzatok, utak, járdák állapotán múlik. A város turisztikai vonzerejére a zöld- és közterületek minősége, funkcióképessége lényeges hatással van. A város kiemelt zöldfelületeinek állapota egyértelműen megmutatja a közösség és a természet kapcsolatának kultúráját. Környezetvédelmi, szociálpolitikai, idegenforgalmi jelentősége mellett az önkormányzati vagyon értékmegőrzése is indokolja a feladat súlyának megfelelő odafigyelést. A park- és fasorfenntartás, mint közszolgáltatói feladat alapvetően a zöldfelületek élő elemeinek (pázsitterületek, fák, cserjék, virágok) gondozását és életfeltételeik folyamatos biztosítása mellett azok értékmegőrzését jelenti.

A parkok épített elemeinek karbantartása és állagmegőrzése képezi a parkfenntartási feladatok másik nagy egységét. Az épített elemek részben esztétikai (tavak, szökőkutak, medencék, vízesések), részben funkcionális (utak, lépcsők, ivókutak, padok, szemétkosarak, játszó- és sporteszközök) célúak, valamint ide sorolandóak a zöldfelületek ápolását biztosító létesítmények (öntözőhálózatok). Az elmúlt években lényegesen nőtt a parkokat rendszeresen látogatók száma. Az ok egyrészt szociálpolitikai változásokkal magyarázható. Megnőtt a kiemelt parkokban tartott, vagy azokat érintő rendezvények száma, mérete, illetve helyszínenkénti gyakorisága néhány frekventált helyszínen (Széchenyi tér, Sétatér, Tettye tér stb.). A parkfenntartási technológia egyre meghatározóbb hányadát jelenti a köztisztasági feladatok ellátása.

A BIOKOM Nonprofit Kft. által kezelt városi zöld- és közterület számokban:

a jelentős fasori, cserje- és gyepfelületi állomány értéke 6-7 milliárd Ft 7000 db fa, 140 dézsás növény, 1.500 m2 rózsafelület növényvédelme
az EKF kapcsán megújult közterek új értéke (játszóterekkel, burkolt felületekkel, növényanyaggal, szökőkutakkal) 8 milliárd Ft 4.000 m2 virág- és rózsafelület-fenntartás
2.511.360 m2-en belterjes kaszálás 200.000 m2 cserjefelület fenntartása, metszése
623.800 m2-en külterjes kaszálás 915 db hulladékgyűjtő edény ürítése
2.860.195 m2-en őszi lombgyűjtés 404 db buszmegálló takarítása
481.538 m2-en tavaszi lombgyűjtés 47.074 m2-en zónás parkolók takarítása
48.553 m2-en sövénynyírás 128.926 m2-en burkolt utak gépi seprése

 

A BIOKOM Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Pécs város közút- és járdaterületeinek, autóbusz-megállóinak üzemeltetése, fenntartása. Folyamatos tevékenységük többek között az utak kátyúzása, az úttestek és úttartozékok javítása, hidak és támfalak karbantartása, ezek graffiti-mentesítése. Az utakban a természeti erők is sok kárt okoznak (pl. kátyúk keletkezése), de a város egészét, illetően az emberi eredetű rongálás sokkal nagyobb mértékű.

A roncsautók elszállítása, a közlekedési és utcanév táblák pótlása, korlátok javítása mind-mind olyan kiadások, amelyek elkerülhetőek lennének, ha megszűnne a vandalizmus. Városunknak megadatott, hogy fennmaradása és fejlődése mellett több száz éve szakrális, kulturális és egyetemi központ legyen. Épített és természeti értékeink páratlanok, de megőrzésükhöz elengedhetetlen a ,,mindennapi” vagyonunkra történő vigyázás. A városüzemeltetés egy olyan állandó tevékenységet jelent, amelyet a lehető leghatékonyabban kell végezni. Ha ennek rendszeressége elmarad, akkor idővel ezek a költségek felhalmozódnak, és zavart okoznak a közösségi életterek funkcionalitásában. Jelenleg igen szűkösek a közfeladatokra fordítható források, ezért egyszerre, rövid időn belül nem lehetséges az évtizedes lemaradás ledolgozása, de a város alapvető és kötelező funkcióinak működését igyekszünk lehetőség szerint a legjobb minőségben biztosítani.

Meglévő forrásaink igen szűkösek, ezért az, hogy ezekből mennyi jut fejlesztésekre, az itt élők hozzáállásától is függ. Ha anyagi lehetőségeinket nem a rongálások helyrehozatalára, vagy egyesek kulturálatlan viselkedéséből eredő problémák javítására kell fordítanunk, akkor városunk külleme szebb, közműveink állapota, minősége jobb lehet. Ennek a küldetésnek a megvalósításában számítunk minden jogkövető, városát szerető polgár aktív együttműködésére, partneri segítségére!