Visszaélés bejelentési rendszer

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. visszaélés-bejelentési rendszerét 2024. március 1. napjától független külső fél, dr. Sebestyén Gergely bejelentővédelmi ügyvéd működteti.

Társaságunk visszaélés-bejelentési rendszere a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – rendelkezéseivel összhangban működik.

A BIOKOM Nonprofit Kft. független külső fél bevonásával működtetett visszaélés-bejelentési rendszere a bejelentővédelmi intézkedésekkel gyors, hatékony vizsgálatot és szükség esetén jogvédelmet biztosít a bejelentők számára; a bejelentések, panaszok pártatlan kivizsgálása, hatékony kezelése hozzájárul a Társaság jogszerű működésének fenntartásához.

A visszaélés-bejelentési rendszerben a társasággal kapcsolatos jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ki tehet bejelentést? 

A társaság visszaélés-bejelentési rendszerében bejelentést tehet:

 • a BIOKOM Nonprofit Kft jelenlegi vagy volt munkavállalója, gyakornoka, önkéntese; illetve azon személy, akinek felvételi, kiválasztási eljárása a Társasághoz már megkezdődött
 • azon egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott, aki a társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy állt; vagy a társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárása megkezdődött
 • a társaság tulajdonosai, illetve a társaság ügyvezetéséhez tartozó személy

A bejelentés módja 

A bejelentést szóban (telefonon vagy személyesen), illetve e-mailben lehet megtenni Dr. Sebestyén Gergely bejelentővédelmi ügyvéd részére az alábbiak szerint:

Írásbeli bejelentés: e-mailben a bejelentes@ugyved-sebestyen.hu címen.

A bejelentésről a kézhezvételtől számított hét napon belül e-mailben visszaigazolást kap a bejelentő. 

Szóbeli bejelentés

 • Telefonon a +36 30 588 2254-es telefonszámon (munkanapokon 8.00-16.00 óra között, vagy előzetes egyeztetés szerint). A bejelentővédelmi ügyvéd a hozzá érkező telefonos bejelentést írásba foglalja és – az ellenőrzésre, helyesbítésre, aláírással való elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentőnek másodpéldányban megküldi.
 • Személyes bejelentésre a bejelentővédelmi ügyvéd székhelyén van lehetőség (7621 Pécs, Király utca 75. fszt. 4.) munkanapokon, előzetes egyeztetés alapján. A bejelentővédelmi ügyvéd a – személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – a személyesen tett bejelentést tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy írásba foglalja és (ellenőrzésre, helyesbítésre, aláírással való elfogadásra vonatkozó lehetőség biztosítása mellett) a bejelentőnek másodpéldányban átadja. A bejelentés során elhangzottakról teljes és pontos jegyzőkönyv készül. 

Eljárási határidő

A bejelentésben foglaltakat a bejelentővédelmi ügyvéd a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ez a határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

Nem kell kivizsgálni a bejelentést, ha:

 • azonosíthatatlan bejelentő tette a bejelentést,
 • a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, 
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Alapos bejelentés esetén

A kivizsgálás során a bejelentővédelmi ügyvéd megvizsgálja a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, társaságunk pedig végrehajtja a visszaélés orvoslására alkalmas intézkedéseket.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a bejelentővédelmi ügyvéd feljelentést tesz.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről

A visszaélés-bejelentési rendszert működtető bejelentővédelmi ügyvéd, írásban tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálásról (vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról), a kivizsgálás eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Elérhetőségek

 • telefon: +36 30 588 2254 (munkanapokon 8.00-16.00 óra között, vagy előzetes egyeztetés szerint)
 • e-mail: bejelentes@ugyved-sebestyen.hu
 • cím: 7621 Pécs, Király utca 75. fszt. 4. (munkanapokon, előzetes egyeztetés alapján)

 

További részletek, információk a Visszaélés-bejelentési Szabályzatban.