CÉGBEMUTATÁS

 Tovább a történeti áttekintéshez

Pécs városa 1993-ban döntött a több mint 100 éves múltra visszatekintő vállalata átalakításáról, és a cég nevét BIOKOM Kft-re változtatta. Az akkor még kizárólag hulladékszállítással foglalkozó társaság mindössze egy szigeteletlen lerakóval és elavult gépjárműparkkal rendelkezett. Az elmúlt 20 év során a BIOKOM Nonprofit Kft. látványos fejlődésen ment keresztül, a dél-dunántúli térség legnagyobb hulladék begyűjtéssel és kezeléssel foglalkozó, országos szinten is elismert vállalkozása lett. A BIOKOM csoport szolgáltatással ellátott területe Pécs városára és 300 környező településre terjed ki, ami együttesen közel 450 ezer lakos és 4 ezer vállalkozás ellátását jelenti.

A több évi előkészítés után megvalósult 65 millió € vagyonértékű „Mecsek-Dráva” Program eredményeként hulladéklerakó, válogatókomplexumok, hulladékudvarok, átrakóállomások épültek, valamint az ezekhez szükséges géppark, illetve a lakosságot kiszolgáló gyűjtőjárművek kerültek beszerzésre. A Mecsek-Dráva Program megvalósításával Pécsett egy komplex, korszerű, de egyben költséghatékony begyűjtési rendszer került bevezetésre, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés és a maradék hulladékok energetikai célú feldolgozása. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 30% alá csökkent.

A Kft. közfeladat-ellátási szerződés keretében a pécsi önkormányzat városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. A tevékenységi körök száma jelentősen bővült, ma már meghaladja a 90-et. A feladatok megfelelő ellátása érdekében a társaság munkavállalói létszáma is növekedett: az alkalmazotti létszám a társcégekkel együtt több, mint 1000 fő. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, Pécs számára rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás, mely a tevékenységek jelentős hányadát saját kézbe vette, telephelyeket alakított ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő.

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységei közé tartozik Pécs Város közút és járda területeinek, autóbuszmegállóinak üzemeltetése, fenntartása, hó- és síkosság mentesítése az utak kátyúzása, az úttestek és úttartozékok javítása, hidak és támfalak karbantartása.

A Kft. Pécs Megyei Jogú Város területén útellenőri szolgálatot lát el, melynek során havonta megközelítőleg 2.000 km fő-, és tömegközlekedési út ellenőrzését végezi, évente közel 50.000 m2 útfelületet javít. A közúti veszélyhelyzet elhárítása érdekében éjjel-nappali közlekedésbiztonsági ügyeletet működtet, a beérkező bejelentések (rendőrség, lakosság stb.) helyszíni kivizsgálása folyamatos, amennyiben szükséges azonnali intézkedés történik.

A feladatok közé tartozik a vízkárelhárítás, felszíni vízfolyások és három tó karbantartása, valamint a zárt csapadékcsatornák karbantartása is. A társaság nagy hangsúlyt fektet ezen a területen a megelőzésre, hiszen az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai váratlan eseményeket idézhetnek elő.

Tevékenységi körébe tartozik a közvilágítás aktív elemeinek karbantartása, valamint a városüzemeltetés kapcsán (forgalomirányító lámpa, rendezvényszekrény, díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények vételezésének biztosítására.

A BIOKOM üzemelteti a Mobilitási központot, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a városi közlekedés folyamatosságát, szervezi és koordinálja Pécs helyi közösségi közlekedését. Feladata még az utas tájékoztatás; menetrend és autóbusz-hálózattervezés; parkolás üzemeltetés, behajtási engedélyek; közterület-hasznosítás; forgalomszabályozási és forgalomtechnikai feladatok koordinálása.

A Kft. gondoskodik a városi zöldfelület gazdálkodás megszervezéséről, csemetekert fenntartásáról, köztisztasági feladatok ellátásáról, közutak, járdák, parkok, buszmegállók takarításáról; kézi hó- és síkosság mentesítésről, valamint a városi erdőgazdálkodásról. Utóbbi tevékenységét tekintve első sorban rekreációs célú erdőket gondoz kifejezetten természetbarát (Pro Silva) módszerekkel.

A fenti feladatokon túl a BIOKOM végzi a Pécsi Köztemető üzemeltetését, illetve a közfoglalkoztatás megszervezését.

Ezeken túl a BIOKOM Nonprofit Kft. az Ökováros–Ökorégió Alapítvánnyal együtt kiemelt feladatának tartja a gyermekek környezettudatos gondolkodásmódjának fejlesztését, a környezeti nevelés, oktatás és tudatformálás elősegítését Pécsett és a dél-dunántúli régióban. A társaság Pécs zöld gazdaságának kiépítése érdekében a térség gazdasági, környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési és infrastruktúra fejlesztési területein is komoly szerepet vállalt. Részt vesz több K+F programban, együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel és bekapcsolódott a Smart City Kutatócsoport munkájába.

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységét számos környezetvédelmi és innovációs díjjal is jutalmazták. Megkapta a legmagasabb magyar szakmai elismerést, „A Környezet Védelemért” kitüntetést, országos/ regionális környezetvédelmi és ipari innovációs díjakat, minőség díjat, a Környezetvédelmi Miniszter által adományozott Környezet Védelemért emlékplakettet, a tevékenységére vonatkozó „Hiteles és sokoldalú tájékoztatás díját, az ÖKOPROFIT minősítést, valamint üzleti tevékenységéért Magyar Brands díjban részesült.