ADATVÉDELEM ÉS PANASZKEZELÉS

A BIOKOM Nonprofit Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát az  az alábbi linken tekintheti meg.

 

Az adatkezelési tájékoztató letölthető itt

 

Jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése: A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a felek az esetleges jogvitát egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a Pécsi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb  30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően köteles írásban 30 napon belül érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

Amennyiben az ügyfél panasza nem jogos: a szolgáltató az ügyfelet írásban, indokolással ellátva értesíti.

Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik az eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét.

Nem tekinthető ügyfél panasznak:

–   tájékoztatást kérő megkeresés
–   hibabejelentés
–   kárbejelentés
–   az ügyféllel szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése

Felügyeleti szervek, hatóságok

 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Elérhetőségek
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Levélcím: 7602 Pf. 405
Telefon: 06 (72) 507-000
Fax: 06 (72) 507-012
E-mail: hivatal@baranya.gov.hu
Ügyfélfogadási idő
Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00
A főigazgató ügyfélfogadása: minden hónap első keddjén 9.00 – 12.00

 

Állami számvevőszék

Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Webcím: www.asz.hu

Közönségkapcsolat elérhetősége

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
E-mail: szamvevoszek@asz.hu 

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.109.
Telefon: 72/507-154
Fax: 72/507-152

Települési Önkormányzat Jegyzője
Pécs Város jegyzője, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Telefon: 72/533-823
E-mail: jegyzo@ph.pecs.hu

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület: Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület (7621 Pécs, Apáca u. 15.)

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet)

Telefonszám: + 3672/795-398
E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu