INGATLANTULAJDONOSOK KÖTELEZETTSÉGEI

Az épületek csapadékvizének közterületre történő kivezetését az „54/2008. (12.30.) a köztisztaság fenntartásáról” szóló Önkormányzati rendelet szabályozza. A 6.§ az ingatlantulajdonosok köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazza, melynek e.) pontja szerint:

Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:

1.

  • az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék és gyommentesítéséről, szükség szerinti – minimum évi kétszeri – kaszálásáról, az allergén növények irtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról, a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,
  • a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, –szükség szerinti – de legalább évente kétszeri kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, annak elszállításáról,
  • az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,
  • az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer (járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról, karbantartásáról.

2.

 A járdaszakasz melletti nyílt árok hulladék-, hordalék-, gyom- és síkosság mentesítésére az (1) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Ingatlan tulajdonosok feladata, felelőssége:

A hatályos jogszabályok értelmében a csapadékvíz elvezetéséről, a belső csapadékcsatorna rendszer és a tározó megfelelő üzemeltetéséről, állapotáról a telek (telkek) tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia a közterületi első befogadási pontig. Az ingatlan tulajdonosának a tulajdonában vannak az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvizek, valamint az ingatlan határain belül levő és saját célt szolgáló vízi létesítmények. A telek területének csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.