INGATLANTULAJDONOSOK KÖTELEZETTSÉGEI

Az ingatlantulajdonosok köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeit Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelete szabályozza. Az 5. § szerint:

(1) A közterülettel határos beépített, vagy beépítetlen ingatlanok tulajdonosai, használói

  1.  az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartására,
  2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartására,
  3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartására,
  4. a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására vonatkozó kötelezettségeire a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ÉVM-EüM együttes rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy ha ingatlan és közút között nincs zöldsáv, akkor is az úttestig terjedő teljes területre kell teljesíteni az előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni:

  1. az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára csorgásának és a hó lecsúszásának megakadályozásáról, továbbá a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,
  2.  az épület csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvízelvezető rendszer (többek között: járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról és karbantartásáról,
  3. az ingatlan és a közút közötti zöldterület szükség szerinti lenyírásáról,
  4. az épületen lévő madárfészkelő helyek alatti, burkolat.

(3) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, birtokosa van, úgy a kötelezettség a tulajdonosokat, birtokosokat egyenlő arányban terheli.

(4) Társasházban lakó ingatlantulajdonosok esetén amennyiben a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy házirendje erről rendelkezik, a társasház vonatkozó okirata irányadó a tulajdonosokat terhelő köztisztasági kötelezettség teljesítése tekintetében. Ilyen okirat hiányában a (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(5) A szomszédos ingatlanok közötti – közterületnek minősülő – területsávok vagy átjárók esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyenlő arányban terheli.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, használója tisztántartási kötelezettségének szükség szerint – porképzés nélkül – köteles eleget tenni.