TÁJÉKOZTATÓ A KÁTYÚKÁRRAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk a kezelésében lévő utakkal kapcsolatos kátyúkárok rendezésére a Generali Providencia Biztosító Zrt-vel kötött biztosítási szerződést.

 

A nyomtatvány letölthető itt!

A Generali Providencia Biztosító Zrt. a BIOKOM Nonprofit Kft. elismerő nyilatkozata alapján intézkedik a kár kifizetéséről. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 35. §-a szerint a kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjének bejelenteni. A bejelentés a Kárbejelentő lap nyomtatvány kitöltésével történik. A késedelmes bejelentés a bizonyítást nehezíti és az igény elutasítását is eredményezheti.

A kárbejelentő nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálatunkon (7632 Pécs, Siklósi út 52.), valamint letölthető itt.

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött kérelem az elbírálás akadálya lehet.

A káresemény elbíráláshoz szükséges a Kárbejelentő lap minden rovatának pontos és olvasható kitöltése. Kérjük, hogy a bejelentéséhez csatolja a bejelentőlapon felsorolt mellékleteket is, mint a kárbejelentéshez szükséges iratokat. Amennyiben az iratok csatolására nem kerül sor, vagy a kárbejelentő lap hiányosan, olvashatatlanul kerül kitöltésre, abban az esetben Társaságunk kárigényét nem tudja elbírálni (bizonyítottság hiányában elutasítja), vagy hiánypótlási felhívást küld.

A kárrendezés során a gépjármű tulajdonosa (lízing estén az üzembentartó) jogosult kártérítésre, ezért a forgalmi engedély másolata nélkül nem tudunk eljárni. A beadandó mellékletek közül egyedül a kárfelvételi jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásának hiánya, illetve – az ügy egyedi elbírálásától függően – a rendőrségi jegyzőkönyv hiánya nem akadálya, hogy álláspontunkat kialakíthassuk. A rendőrségi jegyzőkönyv az eset körülményei tekintetében minden más előadásnál és bizonyításnál fajsúlyosabb bizonyíték. A Kárbejelentőlapot a mellékletekkel együtt az ügyfélszolgálati irodáinkban kell benyújtani vagy elektronikus úton feltölteni, és a honlapunkon megadott e-mail címre elküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az igénybejelentés ügyfélszolgálaton történő leadását, valamint Társaságunk holnapján megadott e-mail címre történő megküldését követően kérelme – mellékletekkel együtt – iktatásra kerül. Az iktatást követően kérelme továbbításra kerül a kárügyintézőknek – az ügy további menetére semmilyen befolyásuk nincs-, aki a Kárbejelentő lapot megküldi a biztosítónak nyilvántartás vételre, valamint az utak kezelését ellátó kollégánknak. A biztosító 1-5 nap alatt visszaigazolja a kárigény regisztrálását, és nyilvántartási számmal látja el az igényt.

A továbbiakban hivatalból intézkedik a kárszemlézés ügyében. Felveszi a kapcsolatot a gépjármű tulajdonosával. Annak érdekekében, hogy a kapcsolatfelvétel minél egyszerűbb legyen, és a kárszemle minél előbb megvalósulhasson, kérjük, adják meg az igénybejelentő lapon a gépjármű tulajdonosának pontos adatait, az azonnali elérhetőségüket (mobilszám) és azt a címet, ahol a kárszemle lefolytatható. Kárfelvételre kizárólag a biztosító jogosult, ezért kérjük, hogy ez ügyben ne keressék munkatársainkat. A szemle után a biztosító szakembere kárfelvételi jegyzőkönyvet készít, és megállapítja a kártérítési összeget. A károsult jármű bemutatása a biztosító kárszakértője részére a kár műszaki beazonosítása miatt mindenképpen szükséges. Ha a sérült elem cseréje a kárfelvétel előtt megtörténik, a lecserélt alkatrészt a kárfelvételkor a gépjárművel együtt kell bemutatni. Ennek hiányában a kár műszaki beazonosítása nem lehetséges.

A gépjármű kijavítása esetén a javítás költségét számlával kell igazolni és a kiszerelt alkatrészeket meg kell őrizni, hogy a kárszakértő megtekinthesse. Célszerű azonban a javítással a kárszakértőt megvárni, mert a kárbecslés meghiúsulása esetén kárigény nem érvényesíthető. Az utak kezelését ellátó kollégáink a rendelkezésre álló dokumentumok valamint a káresemény helyszínéről készített fényképfelvételek alapján alakítják ki műszaki magyarázattal alátámasztott szakmai álláspontjukat, arról, hogy az ügyfél által leírt és dokumentált eset az adott útszakaszon az adott viszonyok között megtörténhetett-e, illetve az ügyfél elmondása szerint történhetett-e meg. Kollégáink álláspontjuk kialakításánál figyelembe veszik az adott útszakaszon elhelyezett táblákat, egyéb forgalomtechnikai jelzéseket és korlátozásokat, a gépjármű műszaki állapotát stb. Az esettel kapcsolatos szakvélemény (állásfoglalás) kb. 15-30 munkanap alatt érkezik vissza ügyintéző kollégánkhoz. 

A kárigény elbírálásának irányadó szempontja egyrészt az, hogy a kátyú okozta veszélyhelyzetre volt-e kihelyezve egyenetlen úttest (KRESZ 76-os ábra) figyelmeztető tábla, másrészt a baleset bekövetkezésének összes körülményeiből következtethetően a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok betartása mellett a baleset figyelmes vezetéssel elkerülhető lett volna-e, mely előírások a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a Kkt.-ban, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletében kerülnek szabályozásra (továbbiakban: KRESZ).

A Ptk. 339. § (1) bekezdése szerint „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható”.

A Kkt. 6. § (1) bekezdése előírja, hogy „Járművel az út-, a forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.”

A KRESZ 3. § 1. bekezdés a. pontja szerint „Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint a közútnak és a környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani.”. A c. pont értelmében „Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.”
A KRESZ 25. § (1) bekezdése, valamint 26. § (4) bekezdése még konkrétabban meghatározza a gépkocsivezető kötelességét, mivel a 25. § (1) bekezdése előírja, hogy „Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.”
Azonban a 26. § (4) bekezdése előírja, hogy „A jármű sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

Továbbá a közút kezelőjének feladatait és kötelezettségeit a Kkt. 34. §-a határozza meg, míg a 35. § rendelkezik a közút kezelőjének felelősségéről, mely nem objektív, hanem vétkességi alapon nyugszik. A kárigények elbírálása a fenti szabályok figyelembevételével történik. Munkatársaink az elkészült szakvéleményt és a felelősségi-nyilatkozatot megküldik a biztosítónak, valamint levélben a gépjármű tulajdonosát is tájékoztatják. Az üggyel kapcsolatos álláspont felülvizsgálatát – indokaik megjelölésével, további dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – Tisztelt Ügyfeleinek írásban kérhetik.

Társaságunk a méltányosságra okot adó körülmények tekintetében igyekszik méltányosságot gyakorolni. Amennyiben álláspontunkat sérelmesnek tartja, kérjük, hogy fellebbezéssel, felülvizsgálati kérelemmel ne hozzánk forduljon, mert nincs módunk azzal érdemben foglalkozni.

A kárrendezés értékhatártól függően vagy a biztosító által, vagy a biztosítási önrész terhére, társaságunk által történhet. Ha a kár összege meghaladja a biztosítási szerződésben vállalt önrészesedést a kár kifizetése két részről történik. Önrészig társaságunk, az feletti összeget a biztosító rendezi. Amennyiben az önrész terhére történik a kárrendezés, társaságunk munkatársa telefonon egyeztet időpontot az ügyféllel a megállapodás aláírása céljából. Társaságunk részéről a kárrendezés feltétele az eredeti javítási számlák rendelkezésre bocsátása, ezért kérjük, a javításról szóló számlát őrizzék meg. A biztosító általi kárrendezés esetén, méltányos esetekben, elfogadják a szakszerviz által készíttetett javítási árkalkulációt is.

Káresemény bejelentéséhez szükséges iratok, adatok:

  • Kárbejelentő lap nyomtatvány
  • Fotók a helyszínről, károsodásról
  • Gépjármű forgalmi engedélyének másolata
  • Kárösszeg igazolása javítási számla eredeti példányával (benyújtáskor elég árajánlat kérése is)
  • Ha rendőri intézkedés történt: rendőrségi jelentés

Bejelentéseiket igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető legrövidebb idő alatt intézni.