TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Az ügyintézés menete két módon történhet. A sérült személy írásos bejelentése, vagy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: MEP) megkeresése alapján az érintett személy sérülésére vonatkozóan. Társaságunk a kezelésében lévő közúttal és közterülettel kapcsolatos károk rendezésére a Generali Providencia Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítási szerződést.

A Generali Providencia Biztosító Zrt. a BIOKOM Nonprofit Kft. elismerő nyilatkozata alapján intézkedik a kár kifizetéséről. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 35. §-a szerint a kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjének bejelenteni.

A bejelentés a Kárbejelentő lap nyomtatvány kitöltésével vagy levél útján történik, az alábbi lehetséges módok alapján:

• BIOKOM Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 52. szám alatti ügyfélszolgálati irodájába személyesen leadva
• biokom@biokom.hu e-mail címen
• BIOKOM Nonprofit Kft. székhelyére (7632 Pécs, Siklósi út 52) postai úton megküldve

Amennyiben a bejelentés kárbejelentő nyomtatványon történik, abban az esetben a nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálatunkon, valamint letölthető cégünk honlapjáról:

• BIOKOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata (7632 Pécs, Siklósi út 52.)
• A nyomtatvány letölthető itt!

Tájékoztatjuk, hogy az igénybejelentés ügyfélszolgálaton történő leadását, postai úton való beküldését, valamint Társaságunk holnapján megadott e-mail címre történő megküldését követően kérelme – mellékletekkel együtt – iktatásra kerül. Az iktatást követően kérelme továbbításra kerül a kárügyintézőknek – az ügy további menetére semmilyen befolyásunk nincs -, aki a Kárbejelentő lapot megküldi a biztosítónak nyilvántartás vételre, valamint a közutak és közterületek kezelését ellátó kollégánknak.

A biztosító 1-5 nap alatt visszaigazolja a kárigény regisztrálását, és nyilvántartási számmal látja el az igényt. A közutak és közterületek kezelését ellátó kollégáink a rendelkezésre álló dokumentumok és a személyi sérülés helyszínéről készített fényképfelvételek alapján alakítják ki műszaki magyarázattal alátámasztott szakmai álláspontjukat arról, hogy az ügyfél által leírt és dokumentált személyi sérülés az adott útszakaszon vagy közterületen az adott viszonyok között megtörténhetett-e, illetve az ügyfél elmondása szerint történhetett-e meg. Kollégáink álláspontjuk kialakításánál figyelembe veszik az adott útszakaszon vagy közterületen elhelyezett táblákat, egyéb forgalomtechnikai jelzéseket és korlátozásokat, stb.

Az esettel kapcsolatos szakvélemény (állásfoglalás) kb. 15-30 munkanap alatt érkezik vissza ügyintéző kollégánkhoz. A Ptk. 339. § (1) bekezdése szerint „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

A kárigények elbírálása a fenti szabály figyelembevételével történik. Az elkészült szakvéleményt (állásfoglalást) útellenőrünk további intézkedés céljából megküldi a kárügyintézőnek, aki a lehető legrövidebb időn belül a károsultat/MEP-et írásban tájékoztatja nyilatkozatunkról és az eljárás további menetéről. Az üggyel kapcsolatos álláspont felülvizsgálatát – indokaik megjelölésével, további dokumentáció rendelkezésére bocsátásával – Tisztelt Ügyfeleink írásban kérhetik. Társaságunk a méltányosságra okot adó körülmények tekintetében igyekszik méltányosságot gyakorolni.

Amennyiben álláspontunkat sérelmesnek tartja, abban az esetben fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az illetékes bírósághoz. Peres eljárásokban
Társaságunk megbízott jogi képviselője jár el. A személyi sérülésekkel kapcsolatosan érkezett bejelentéseket a BIOKOM Nonprofit Kft. igyekszik legjobb tudása szerint, a lehető legrövidebb idő alatt intézni.